دخترانه هایم درد دارد ،انگار

هیچ ندارم ....همین

همینکه عصرِ یک جمعه آدم تو خونه تنها شه  

 

وای خدا دارم دیوونه میشم نمیدونم چه باید بکنم ،قرار گذاشتم دروغ نگم  

میشه ؟ 

- باید بشه مگه نه ؟ 

-آره

|سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴| 19:25|شکرانه|