دخترانه هایم درد دارد ،انگار

هیچ ندارم ....همین

اعتقادی به نحص بـودن ِ 13 ندارم  

 

اما این پست، 

امشب داره تموم میشه دیگه ....

شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ | 15:1 | شکرانه |

Shik Them